ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ του Ο.Α.Κ, καλεί τα μέλη του Ο.Α.Κ σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 17/03/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ στο Συνεδριακό χώρο του ΚΕ.Π.Α.Π Κορίνθου Πυλαρινού 84.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19/03/2023 και ώρα 11:00πμ στον ίδιο χώρο.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης :
1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού περιόδου 01/01/2022 έως
31/12/2022.
2.Έγκριση Πεπραγμένων Δ.Σ κατά την ίδια περίοδο.
3.Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη κατά την ίδια περίοδο.
4.Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
5. Έγκριση από τη Γ.Σ της απόφασης του Δ.Σ για πρόταση διαγραφής μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4
του καταστατικού.
6.Ενημέρωση, συζήτηση, προτάσεις μελών για διάφορα θέματα του
Ομίλου.
7.Διενεργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του ΟΑΚ
ήτοι Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 7 του καταστατικού, με υποψήφιους όσους εγγράφως
και νομίμος δηλώσουν την υποψηφιότητα τους.